Statsbudsjettet 2022 
SkattesatsSkattesatsen for 2021 er 22%. Dette gjelder både for selskaper og personlige skatteytere. Det er ikke foreslått noen endringer for 2022.
AksjeutbytteOppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte er foreslått økt fra 1,44% til 1,6%. I praksis betyr dette at aksjeutbytte og aksjegevinst vil skattlegges med 35,2 % fra 2022. Dersom man planlegger aksjeutbytte i 2022 så kan det være fornuftig å vurdere tilleggsutbytte for 2021 dersom selskapet har tilstrekkelig egenkapital og likviditet for å dele ut utbytte. Det er ikke tid nå til å utarbeide mellombalanse så man må legge siste avlagte årsregnskap til grunn (2020).
AnsatteDet blir innført et nytt trinn i trinnskatten på 17,4% for inntekter over 2 mill. kroner. Firmabilbeskatning på El biler økes fra 60% til 80%.
Formueskatt Formueskatten vil bestå også i 2022.
Nytt trinn i formuesskatten for formue over 20 mill. kroner, sats 1,10%. Bunnfradraget i formuesskatten øker til kr 1,7 mill. kroner.
Det foreslås å redusere verdsettelsesrabatten på aksjer, andeler i selskaper med deltakerfastsetting og driftsmidler mv. (inkl. næringseiendom) til 25 prosent ved formuesfastsettelsen.      
Økonomiske tiltak knyttet til korona 2022 
KompensasjonsordningenFor perioden november-desember vil kravet til omsetningsfall være 30%. Det innføres utbyttebegrensning for de virksomheter som mottar støtte. Virksomheter som går med overskudd i 2021 vil bli pålagt å betale tilbake støtten som de mottar for november-desember. Detaljene rundt kompensasjonsordningen kommer etter nyttår.
Arbeidstakere – følgende ordning forlenges ut februarKompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
– Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen.
– Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet.
– En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent.
– Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder.
– Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent.
Lønnsstøtteordningen (foreløpig forslag)Forslag til ordningen retter seg mot foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende.

Direkte berørt– Dersom man har mer enn 40 % av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over. F.eks. virksomheter som serveringssteder, utesteder, teater, kino, treningssentre, arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangement, herunder overnatting, eventbransjen, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.


Indirekte berørt – Dersom man har mer enn 50 % av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt. F.eks. butikker, opplevelsesselskaper, vektertjeneste, transport mv.
Støttebeløp – Settes til maks 40 000 kr i måneden pr ansatt som bedriften velger å beholde i arbeid, begrenset til maks 80 % av den ansattes bruttolønn. For å kunne motta maksimalt støttebeløp må omsetningsfallet være 100 %. Ved omsetningsfall under 100 % avtar støttebeløpet gradvis ned til 4 000 kroner i måned per ansatt ved 20 %. Omsetningsfallet sammenlignes med tilsvarende måned to år tidligere. Foretak opprettet etter 1 mars 2020 må benytte oktober og november 2021 som sammenligningsmåned, med en avkortning på 20 %.
For å kunne søke støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30 november 2021. Unntaket gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30 november, tilbake i arbeid senest 21 desember.
 
Ordningen gjelder for perioden desember og januar. Søknadsportalen er forventet å åpne i løpet av februar.
Spørsmål?Har dere spørsmål til noe av overnevnte så er det bare til å ta kontakt med oss.