SkattesatsSkattesatsen for 2022 er 22%. Dette gjelder både for selskaper og personlige skatteytere, og foreslås uendret i 2023. 
AksjeutbytteOppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte er foreslått økt fra 1,6 til 1,72%. I praksis betyr dette at aksjeutbytte og aksjegevinst vil skattlegges med 37,84 % fra 2023. Det er en økning på 2,64% fra 2022.

Regjeringen foreslår at endringene skal tre i kraft fra det tidspunkt statsbudsjettet ble fremlagt. Dette betyr at den nye oppjusteringsfaktoren skal gjelde for utbytte og utdeling som innvinnes, og gevinst og tap som realiseres, fra og med 6. oktober 2022.
AnsatteInnslagspunktet for trinnskatt (trinn 4 og 5) reduseres. Trinn 5 reduserer innslagspunktet fra 2 mill. kroner til 1,5 mill. kroner.

Sekundærboliger verdsettes til 100 %, mens verdsettelsen av dyre primærboliger øker til 70 % for verdien over 10 mill. kroner.

Firmabilbeskatning på El-biler øker fra 80% til 100%, dvs at el-biler likestilles med andre biler.
Formueskatt Formuesskatten vil bestå også i 2023.
Bunnfradraget i formuesskatten på kr 1,7 millioner kroner står uendret fra 2022.
ArbeidsmiljølovenArbeidsmiljøloven endres fra 1.1.23. Det innføres en hovedregel om at arbeidstaker skal ansettes på heltid. For at arbeidsgiver skal kunne ansette arbeidstaker på deltid må behovet for deltidsansettelse dokumenteres skriftlig av arbeidsgiver og drøftes med tillitsvalgte.
Dersom en arbeidstaker ansettes på deltid kan vedkommende ha fortrinnsrett til utvidet stilling.
Spørsmål?Har dere spørsmål til noe av overnevnte så er det bare til å ta kontakt med oss.